ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ ആയി പണം നേടാൻ ധാരാളം വഴികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വഴിയാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്.


എങ്ങനെ ആണ് പണം ലഭിക്കുന്നത്. 


പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ സുഹ്ര്ത്തുകൾക്കു പരിചയപെടുത്തിയാണ്  പണം ലഭിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. 


  1. താഴെ കൊടുത്ത Download ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു App ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക. 
  2.  ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. 
  3. നിങ്ങളുടെ id ഉപയോഗിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിക്കുക. 
  4. ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് /paytm ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക.


പ്രധാന കാര്യം 

നിങ്ങൾ ദിവസവും 1 മിനിറ്റ് എങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. 

ഇങ്ങനെ 14 ദിവസം തുടര്ച്ചയായി തുടർന്നാൽ 300+ രൂപ കൂടുതൽ   കിട്ടും. Proof