35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Indian Polity - Previous Question For Degree Level Exam [ Part - 2]

Post a Comment
Indian Polity previous questions for competitive exams. Most of this are selected from various question paper. 


26.The budget session of Lok Sabha begins in the month of: February 

27.The maximum age limit for election to the office of the Vice President of India: No limit 

28.The number of languages in the Eighth Schedule when it was brought into force: 14 

29.What is the share of the members of the Legislative Council who are elected by the Members of State Legislative Assembly: 1/3 

30.What portion of  the members of the Legislative Council are elected by University graduates: 1/12 

31.What portion of  the members of the Legislative Council are elected by teachers: 1/12 

32.What portion of  the members of the Legislative Council are elected by local bodies: 1/3 

33.Who addresses the first parliament meeting after election: President 

34.In the original constitution the minimum voting age was fixed at: 21 years

35.Right to Education Act (RTA) has become legally enforceable law from: 1st April 2010 

36.The Article in the Constitution of India which provides for the appointment of a special officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the President of India: 338 

37.The National Human Rights Commission Chairman will be: A former Chief Justice of Supreme Court 

38.The National Policy for the empowerment of woman was issued in the year: 2001 

39.The power to control the expenditure of the Government of India rests exclusively with the: Parliament 

40.The provisions concerning the suspension of Fundamental Rights during emergencies was borrowed  from the constitution of: Weimar Constitution (Germany) 

41.In the parliamentary practices when did zero hour  intervention emerge in India:  1962 

42.In Union Territories, the Chief Minister is appointed by: President 

43.It is mandatory of the police to take an arrested person before the nearest magistrate within ___ hours: 24 

44.The association which is related to the formation of Right to Information Act: Mazdoor Kisan Shakti Sangatan 

45.The Constitution forbids the employment of children below the age of ____ in dangerous jobs: 14 

46.The law made by Judiciary is known as: Case law 

47.The maximum duration for which the Vice President may officiate as the President of India: 6 months 

48.The National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe came into existence as per …… amendment of the Constitution: 65th

49.Which Article exempts Jammu and Kashmir from the category of ordinary states: 152 

50.The social disgrace abolished by Article 17 of the Constitution: Untouchability
Related Posts

Post a Comment