35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Assistant Research Officer-Chemistry Ayurveda Medical Education Kerala Psc Previous Question

Post a Comment
Kerala PSC Assistant Research Officer-Chemistry Ayurveda Medical Education Previous Question Held on  23-01-2019 . This will help you to prepare for Kerala PSC degree level exam .
1. The Socio-religious organisation The Prarthana Samaj` was founded by 

A. M.G. Ranade 
B. Keshab Chandra Sen 
C. Raja Ram Mohan Roy 
D. Swami Dayananda Saraswati 

2. Swami Vivekananda attended the Parliament of religious held at Chicago in 

A. 1880 
B. 1815
C. 1890 
D. 1893 

3. Indian National Congress Annual Session in 1905 held at Benares was presided by 

A. Mrs. Annie Besant 
B.  Pandit B.N. Dhar 
C. Gopala Krishna Gokhale 
D.  R.C. Dutt 

4. The Newspapers, Mahratta and Keseri were published by

A. Tilak 
B. S. Subramanian lyer 
C. Annie Besant 
D. Birendra Ghosh 

5. Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) was founded under the leadership of 

A. Shyamji Krishna Varma 
B. Khudiram Bose C
C. V.D, Savar 
D. Chandra Shekhar Azad 

6. The Asiatic Society of Bengal was founded by 

A. David Hare 
B. Sir. William Jones 
C. Macaulay 
D. Sir. Charles Wood 

7. Jalian Wala Bagh tragedy occurred in 

A. 1922 
B. 1918 
C. 1925 
D. 1919 

8. The Karakoram Mountain range is situated in the state of 

A. Rajasthan 
B. Gujarat 
C. Jammu and Kashmir 
D. Orissa 

9. Which of the following countries share the largest border length with India? 

A. China 
B. Bangladesh 
C. Nepal 
D. Sreelanka 

10. The famous hill station 'Kodai Kanal' lies in 

A. Western Ghats 
B. Palani hills 
C. Nilgiri hills 
D. Cardamom hills 

11. The film "Ayya Vazhi" is based on the life of 

A. Ayyankali 
B. Kumara Guru 
C. Ayya Vaikundar 
D. Sree Narayana Guru 

12. The book jathi Kummi was written by

A. Dr. Palpu 
B. Mannathu Padmanabhan 
C. Pandit Kuruppan 
D. Ayya Vaikundar

13. SNDP Yogam was founded in 

A. 1903 
B. 1905 
C-1915 
D. 1935 

l4. The Social reformer Kunjan Pillai is known as 

A. Mannathu Padmanabhan 
B. Chattampi Swamikal 
C. V.T. Bhattathirippad 
D. Ayya Vaikundar 

15. Who is known as 'The father of Muslim renaissance?' 

A. Chalilkathu Kunjahammad Haji 
B. Vaikom Abdul Khadar Moulavi 
C. Abdulla Musaliyar 
D. Hamadani Tangal 

16. Who is appointed as the new chairman of ISRO? 

A. K. Radhakrishnan 
B. G. Madhavan Nair 
C. A.S. Kiran Kumar 
D. Dr. K. Sivan 

17. The film that received the Oscar Academy Award for the best film in 2018? 

A. The Shape of Water 
B. Get out 
C. Call me by your name 
D. Darkest hour 

18. Which country won Sultan Azlan Shah Cup 2018? 

A. England 
B. South Korea 
C. Argentina 
D. Australia 

19. Who was awarded the Sarswati Samman of 2017? 

A. Harivansh Rai Bachan 
B. Ramakanta Rath 
C. Sitanshu Yashas Chandra 
D. Vijay Tendulkar 

20. India-France joined navel exercise is called 

A. Varuna Exercise 
B. Malabar Exercise 
C. Indra 
D. Sinbex

 Answers

1 (Question Cancelled)
2 (d)      3 (c)     4 (a)      5 (d)     6 (b) 
7 (d)       8 (c)      9 (b)    10 (b)    11 (c) 
12 (c)     13 (a)   14 (b)    15 (b) 
16 (d)     17 (a)   18 (d)     19 (c)    20 (a)
Related Posts

Post a Comment