രക്ത പര്യയന വ്യവസ്ഥ | Blood Circulation Biology Important Questions

Post a Comment

 രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം 
Ans : ഹീമെറ്റോളജി

മനുഷ്യന്റെ സിസ്റ്റോളിക പ്രഷർ
Ans : 120mm Hg 

രക്തകോശങ്ങളുടെ നിർമ്മാണപ്രകിയ
Ans : ഹിമോപോയിസസ് 

'ജീവന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
Ans : രക്തം

ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള സംയോജക കല
Ans : രക്തം


ശരീരത്തിലുള്ള പോഷകഘടകങ്ങളെയും ഹോർമോ ണുകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് 
Ans : രക്തം 

ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരേ താപനില നില നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്
Ans : രക്തം

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് 
Ans : 5-6 ലിറ്റർ 

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ രക്തം അരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന അവയവം
 ans : വൃക്ക

രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം 
Ans : ശ്വാസകോശം

ഏറ്റവും വലിയ രക്താണു
Ans : ശ്വേതരക്താണു

ഏറ്റവും വലിയ ശ്വേതരക്താണു
Ans : മോണോസൈറ്റ്

ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്വേതരക്താണു
Ans : ലിംഫോസൈറ്റ്

ശേത രക്താണുക്കൾ 
Ans :ന്യൂട്രോഫിൽ, ബേസോഫിൽ, ഈസിനേഫിൽ, മോണോസൈറ്റ്, ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നിവ 

രക്തകോശങ്ങളുടെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
Ans : ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ

ഹീമോഗ്ലോബിനിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം 
Ans : ഹീമോഗ്ലോബിനോമീറ്റർ

Get More : Biology Important Notes and Facts


ഹീമോഗ്ലോബിൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോശം 
Ans : അരുണരക്താണുക്കൾ

രക്തത്തിന് ചുവപ്പുനിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം 
Ans : ഹീമോഗ്ലോബിൻ 

ഓക്സിജൻ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം 
Ans : ഹീമോഗ്ലോബിൻ

ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതു. 
Ans : ഇരുമ്പ്

ഹിമോഗ്ലോബിനിലെ ഓക്സിജൻ സംവഹന ഘടകം 
Ans : ഇരുമ്പ്

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ്. 
Ans : പുരുഷൻമാരിൽ 14.5 mg/100ml സ്ത്രീകളിൽ 13.5 mg/100ml

ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഓക്സസിജൻ എത്ത ക്കുന്ന രക്തകോശം- 
Ans : അരുണ രക്താണുക്കൾ (RBC) . 

അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം 
Ans : 120 ദിവസം 


Get More : Prelims Biology Questions

മർമ്മം (Nucleus)ഇല്ലാത്ത രക്തകോശങ്ങൾ 
Ans : അരുണരക്തകോശം, പ്ലേറ്റ് ലെറ്റ് 

ശരീരത്തിലെ രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് 
Ans : അസ്ഥിമജ്ജയിൽ 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകൾ 
Ans : വിറ്റാമിൻ B6, വിറ്റാമിൻ B9,വിറ്റാമിൻ B12

സിസ്റ്റോൾ എന്നത്
Ans : ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചം

ഡയസ്റ്റോൾ എന്നത്
Ans : ഹൃദയ അറകളുടെ വിശ്രമാവസ്ഥ 

ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം
Ans : സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ 

ഹൃദയം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴുള്ള കുറഞ്ഞ മർദ്ദം
Ans : ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ. 

മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം
Ans : 120/80mm Hg 

മനുഷ്യന്റെ ഡയസ്റ്റോളിക പ്രഷർ
Ans : 80mm Hg


Related Posts

Post a Comment

ad