35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Kerala PSC LDC Short List - 10th Level Preliminary Result

Post a Comment

 Kerala PSC LDC Short List Published, recently Kerala public service commission published short list for various post under 10th level preliminary exam. Now Candidates can view their result by checking short list. 


The register number of Candidates who attended the OMR Test on the above dates are prefixed with the following alphabets for identification

Phase Alphabet Prefixed
Phase I A
Phase II B
Phase III C
Phase IV D

Are you searching for 10th level Preliminary result, Here you will get Short list PDF and cut off mark 

Join WhatsApp Group

The register numbers in the following list are arranged in the numerical sequence with alphabets prefixed, and the arrangement does not, in any way, indicate their respective score in the said test.

Share via Whatsapp / Share to friends
District Link Cut-off
Kasaragod Download 41.41
Kannur Download 48.97
Wayanad Download 40.67
Kozhikode Download 47.74
Malappuram Download 46.62
District Link Cut-off
Palakkad Download 50.53
Thrissur Download 47.58
Eranakulam Download 41.50
Idukki Download 34.691
District Link Cut-off
TVM Download 47.40
Kollam Download 51.29
Alappuzha Download 40.13
Pathanamthitta Download 44.97
Kottayam Download 52.72

For fast downloading experience, all PDFs are hosted in our drive. So later you can cross-check data with official website because of any changes in PDF  may not update here. All PDFs are collected from official website at the time of publish

Related Posts

Post a Comment