35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

ജീവകങ്ങൾ | Biology Questions and Answers for Kerala PSC

Post a Comment

Vitamins| Biology Questions and Answers for Kerala PSC

ജീവകങ്ങൾ | ജീവശാസ്ത്രം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ 

 1. കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ  - A ,D ,E ,K 
 2. ജലത്തിൽ  ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ  -  B,C
 3. പാലിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള ജീവകം - ജീവകം A 
 4. ജീവകം എന്ന  പദം നാമകരണം ചെയ്‌തത്‌ - കാസിമാർ ഫങ്ക് 
 5. co - enzym എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഹാരഘടകം - ജീവകം 
 6. പ്രൊ വൈറ്മിൻ A  എന്നറിയപ്പെടുന്ന വര്ണവസ്തു - ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ 
 7. തവിടിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം B1
 8. പാലിനു നേരിയ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന ഘടകം - റൈബോഫ്ലാവിൻ 
 9. കോബാൾട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം B12
 10. മൂത്രത്തിലൂടെ വിസര്ജിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം - ജീവകം C
 11. രോഗപ്രതിരോധശക്തിക്ക് ആവിശ്യമായ ജീവകം - ജീവകം C

ജീവകങ്ങളും രാസനാമങ്ങളും 

 • ജീവകം A        -  റെറ്റിനോൾ 
 • ജീവകം  B1     -  തയാമിൻ 
 • ജീവകം  B2     -  റിയബോഫ്ളാവിന് 
 • ജീവകം  B3     -  നിയാസിൻ 
 • ജീവകം  B5      -  പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് 
 • ജീവകം  B6      -  പിരിഡ്ഓക്‌സിന് 
 • ജീവകം  B7      -  ബയോട്ടിൻ 
 • ജീവകം  B9      -  ഫോളിക് ആസിഡ് 
 • ജീവകം  B12    -  സയനോ കോബലമിൻ 
 • ജീവകം  C        -  അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ് 
 • ജീവകം  D        -  കാൽസിഫെറോൾ 
 • ജീവകം  E        - ടക്കോഫെറോൾ 
 • ജീവകം  K       - ഫിലോക്വിനോൻ 


Also Check

Related Posts

Post a Comment