35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Kerala PSC LGS Previous Question Paper

Post a Comment

Kerala PSC Recently published LGS Shortlist and other 10th level prelims result. So all students are searching for LDC Previous Question and LGS Previous Question. Here You Will Get All Previous Question with Answer Key. Previous Questions are very important for a student to prepare exam. Here mypsclife is providing free notes to prepare a Kerala PSC Examination.

Join WhatsApp Group

To Download Kerala PSC LGS Previous Question, Click Download text.

Kerala PSC LGS Previous Question Paper - 2014

 • LGS Previous Question (131/2014) - Download
 • LGS Previous Question (152/2014) - Download
 • LGS Previous Question (165/2014) - Download
 • LGS Previous Question (176/2014) - Download
 • LGS Previous Question (188/2014) - Download
 • LGS Previous Question (198/2014) - Download
 • LGS Previous Question (207/2014) - Download
 • LGS Previous Question (214/2014) - Download

Kerala PSC LGS Previous Question Paper - 2015

 • LGS Previous Question (107/2015) - Download

Kerala PSC LGS Previous Question Paper - 2017

 • LGS Previous Question (117/2017) - Download
 • LGS Previous Question (126/2017) - Download

Kerala PSC LGS Previous Question Paper - 2018

 • LGS Previous Question (003/2018) - Download
 • LGS Previous Question (007/2018) - Download
 • LGS Previous Question (064/2018) - Download

Related Posts

Post a Comment