35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Kerala PSC 10th Level Preliminary Result | Eligibility List 2021 Published - Check Now

Post a Comment
Kerala PSC 10th Level Preliminary Result | Eligibility List 2021 Published @ keralapsc.gov.in. Candidates can check their roll number in the eligibility list. Here we include  PDF version of all published shortlist you can check your names easily.ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എല്ലാ റിസൾട്ടും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവ ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി ചേർക്കും for notification Join WhatsApp Group 
 

Kerala PSC 10th Level category Base Result Link

  • Name of Post : LAST GRADE SERVANTS
Department : VARIOUS DEPARTMENT
Scale of Pay : Rs. 16500-35700/-
Cat. No : 548/2019
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 18/09/2021

  • Name of Post : LOWER DIVISION CLERK
Department : VARIOUS DEPARTMENT
Scale of Pay : 19000-43600
Cat. No : 207/2019
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 18/09/2021

  • Name of Post : Lower Division Typist - STATEWIDE 
Department : Various Government Owned Companies/Corporations/Boards 
Scale of Pay : Scale of Pay as prescribed for
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 17/09/2021 


  • Name of Post : Binder - STATEWIDE 
Department : Government Secretariat/ Kerala Public Service Commission/ Local Fund Audit Department/ Kerala Legislature Secretariat
Scale of Pay : 19000-43600 
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021.

Result Published Date  - 17/09/2021 

  • Name of Post : TYPIST GRADE -II (Part 1-General Category)- STATEWIDE
Department : : Apex Societies of Co-Operative sector in Kerala
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 17/09/2021 

  • Name of Post : TYPIST GR II/DATA ENTRY OPERATOR - (Part III Society category) STATEWIDE
Department :KERALA STATE CO-OPERATIVE FISHERIES DEVELOPMENT FEDERATION LIMITED (MATSYAFED)
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 17/09/2021 

  • Name of Post : : LABORATORY ATTENDER ( SR from among ST only) - STATEWIDE
Department : Drugs Control 
Scale of Pay : 17000 - 37500/-
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 17/09/2021 

  • Name of Post : STENOGRAPHER - STATEWIDE
Department : KERALA STATE DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMITED
Scale of Pay : Rs.5850-11700 
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 17/09/2021 


  • Name of Post : TYPIST GR.II/ DATA ENTRY OPERATOR GR.II - STATEWIDE PART II (Fishermen/Dependent of Fishermen)
Department : KERALA STATE CO-OPERATIVE FISHERIES DEVELOPMENT FEDERATION LIMITED (MATSYAFED).
Scale of Pay : Rs.9190-15780 (PR)
The list is finalized on the basis of the Common Preliminary Examination held on 20/02/2021, 25/02/2021, 06/03/2021, 13/03/2021 and 03/07/2021. 

Result Published Date  - 17/09/2021 

Related Posts

Post a Comment