35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In December Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • ഡിസംബർ 1 - ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം
 • ഡിസംബർ 2 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 2 - അടിമത്ത നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
 • ഡിസംബർ 2 - മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനം
 • ഡിസംബർ 3 - ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം
 • ഡിസംബർ 3 -ലോക വികലാംഗദിനം
 • ഡിസംബർ 3 - സംസ്ഥാന കിഴങ്ങ് വിളദിനം
 • ഡിസംബർ 4 - ദേശീയ നാവികസേന ദിനം
 • ഡിസംബർ 5 - അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ദിനം
 • ഡിസംബർ 5 - ദേശീയ മാതൃസുരക്ഷാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 5 - അന്താരാഷ്ട്ര വോളണ്ടിയർ ദിനം
 • ഡിസംബർ 6 - മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ്
 • ഡിസംബർ 7 - ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം
 • ഡിസംബർ 7 - അന്താരാഷ്ട്ര പൊതു വ്യോമയാന ദിനം
 • ഡിസംബർ 9 - അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനം
 • ഡിസംബർ 10 - സാർവ്വദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം
 • ഡിസംബർ 10 - അന്താരാഷ്ട്ര ബാല പ്രക്ഷേപണ ദിനം
 • ഡിസംബർ 11 -അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത ദിനം
 • ഡിസംബർ 14 - ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനം
 • ഡിസംബർ 16 - ദേശീയ വിജയ ദിനം
 • ഡിസംബർ 18 - ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷാവകാശ ദിനം
 • ഡിസംബർ 18 - അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ ദിനം
 • ഡിസംബർ 19 - ഗോവ വിമോചന ദിനം
 • ഡിസംബർ 20 - അന്താരാഷ്ട്ര മാനവ ഐക്യ ദാർഢ്യ ദിനം
 • ഡിസംബർ 22 - ദേശീയ ഗണിത ദിനം (ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജന്മ ദിനം)
 • ഡിസംബർ 23 - ദേശീയ കർഷക ദിനം (ചൗധരി ചരൺ സിംഗിന്റെ ജന്മ ദിനം)
 • ഡിസംബർ 24 - ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം
 • ഡിസംബർ 25 - ദേശീയ സദ്ഭരണ ദിനം ( അടൽ ബിഹാരി വാജ്പയിയുടെ ജന്മദിനം)
 • ഡിസംബർ 26 - ലോക ബോക്സിങ് ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment