രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും | Diseases and Pathogens Important Questions

Mypsclife, provides current affairs, PSC questions, Govt. jobs updates and former question paper with answer key which is useful for every PSC, This site helps you to review and improve knowledge. Contain questions and answers for Kerala PSC Exams, Secretariat Assistant Lab Assistant LDC LGS Exams.

രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും | Diseases and Pathogens Important Questions

 


Here we are discussing about Diseases and Pathogens . This topic is given in prelims syllabus so  is very important to a kerala psc exam. Diseases and pathogens questions and answers are very easy to study it will give a sure score in any exam

വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

 • എയ്ഡ്സ്                : HIV (ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്)
 • ചിക്കൻപോക്സ്  : വെരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ്
 • ജലദോഷം                 : റൈനോ വൈറസ്
 • മീസിൽസ്                  : പോളിനോസ മോർബിലോറിയം
 • ചിക്കുൻ ഗുനിയ     : ചിക്കുൻ ഗുനിയ വൈറസ് (ആൽഫ വൈറസ്)
 • പോളിയോ മെലിറ്റിസ് : പോളിയോ വൈറസ്
 • പേ വിഷബാധ         : റാബീസ് വൈറസ് (സ്ട്രീറ്റ്\ലിസ്സ വൈറസ്)
 • അരിമ്പാറ                   : ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്
 • വസൂരി                        : വേരിയോള വൈറസ്
 • ഡെങ്കിപ്പനി                  : IgM ഡെങ്കി വൈറസ് (ഫ്‌ളാവി വൈറസ്)
 • സാർസ്                          : സാർസ് കൊറോണ വൈറസ്
 • പന്നിപ്പനി                     : H1N1 വൈറസ്
 • പക്ഷിപ്പനി                    : H15N1 വൈറസ്

ബാക്റ്റീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ 

 • കോളറ               : വിബ്രിയോ കോളറെ
 • ക്ഷയം                 : മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ്
 • കുഷ്ഠം               : മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ
 • ടെറ്റനസ്             : ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനി
 • ഡിഫ്ത്തീരിയ : കൊറൈൻ ബാക്ടിരിയം ഡിഫ്ത്തീരിയെ
 • ടൈഫോയിഡ്  : സാൽമൊണല്ല ടൈഫി
 • വില്ലൻ ചുമ      : ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ്
 • പ്ളേഗ്                 : യെർസീനിയ പെസ്റ്റിസ്
 • എലിപ്പനി           : ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇക്ട്രോഹെമറേജിയ
 • ഗൊണാറിയ      : നിസ്സേറിയ ഗൊണാറിയ
 • സിഫിലിസ്         : ട്രിപ്പൊനിമാ പലീഡിയം
 • ആന്ത്രാക്സ്        : ബാസില്ലസ് അന്ത്രാസിസ്
 • തൊണ്ടകാറൽ    : സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്
 • ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ : സാൽമൊണല്ല, സ്റ്റെഫലോ കോക്കസ്, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ബോട്ടുലിനം

ഫംഗസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

 • അത്‌ലറ്റ് ഫൂട്ട്               : എപിഡെർമോ ഫൈറ്റോൺ ഫ്ലോകോസം
 • റിങ് വേം                       : മൈക്രോസ്പോറം
 • ആസ്‌പർജില്ലോസിസ് : ആസ്‌പർജില്ലസ്‌ ഓട്ടോമൈക്കോസിസ്
 • കാന്ഡിഡിയാസിസ് : കാൻഡിഡാ ആൽബിക്കൻസ്
Post Bottom ads