ജീവകങ്ങൾ അപര്യാപ്‌തത രോഗങ്ങൾ | Biology Important Questions for Kerala PSC

Mypsclife, provides current affairs, PSC questions, Govt. jobs updates and former question paper with answer key which is useful for every PSC, This site helps you to review and improve knowledge. Contain questions and answers for Kerala PSC Exams, Secretariat Assistant Lab Assistant LDC LGS Exams.

ജീവകങ്ങൾ അപര്യാപ്‌തത രോഗങ്ങൾ | Biology Important Questions for Kerala PSC

These Questions will help every Kerala PSC Exam. Recently we got  Prelims Syllabus in that we can see this topic so study well for a better rank

These Questions will help every Kerala PSC Exam. Recently we got Prelims Syllabus in that we can see this topic so study well for a better rank

 ജീവകങ്ങൾ അപര്യാപ്‌തത  രോഗങ്ങൾ

 • ജീവകം  A    - നിശാന്ധത ,സീറോഫ്താൽമിയ 

 • ജീവകം  B3   - പെല്ലഗ്ര 

 • ജീവകം  B9  - വിളർച്ച 

 • ജീവകം  C   - സ്കർവി 

 • ജീവകം  D   -  കണ ( റിക്റ്റസ് )

 • ജീവകം   E  - വന്ധ്യത

 • ജീവകം   K  - രക്ത സ്രാവം  

ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ 

 1. ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ ആഗിരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം D
 2. ഹോര്മോണായി കണക്കാക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം E
 3. മുട്ടയുടെ  മഞ്ഞയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം E
 4. ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം E
 5. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്ന  ജീവകം - ജീവകം K
 6. ബ്യുട്ടി വിറ്റമിൻ  എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ജീവകം E


Post Bottom ads