35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Degree Level question and answers for kerala public service commission

Post a Comment
👉Junior Employment Officer(20-05-2017)


 • Mixture _____ are  Called 'syn gas'. Identify the mixture. 

      Ans:CO &H2


 • The compound called blue vitriol is
    Ans:Copper Sulphate  • What is the hybridization of carbon in HC///N
    Ans: sp

 • Human Body is an example  for_____
    Ans:  Open  System 

 • What  is the energy change  of a system when it absorb  15kj of heat and does 5kj of work 
     Ans: 10 KJ

 •  Which temperature is called absolute zero
       Ans:  -273.15°

 • The metal present in chlorophyll is
     Ans: magnesium

 • Indian sports research institute is located at
    Ans: Patiala

 • The first cinemascope film in India
    Ans: kagaz ke phool

 • The power to decide an election petition is vested with
     Ans: high court

 • World first bank to deploy a robot for customer service
     Ans: HDFC

 • Who wrote the famous book who wants to be a millionaire
    Ans: lavone Hicks

 • Where is the headquarters of FIFA governing body situated
    Ans: Zurich

 • Name the first solar ferry boat of India between vaikom to thavanakkadavu 
     Ans: Aditya

 • which team is the second highest winning FIFA world cup
    Ans: Germany and Italy

 • VT bhattathiripad and his friends conducted Yachana Yatra in 1931 from
    Ans: Thrissur to kasaragod

 • name the person who is related to the foundation of the servants of the Mary immaculate
     Ans: kuriakose Elias chavara

 • The name of the social reformer who was called abusively as pandi parayan by the Savannah
     Ans: thaikad  ayya Swamy

 • Name of the Diwan who banned and confisticated the newspaper swadeshabhimani in 1910
    Ans: p rajagopalachari

 • Which river is also known as thalayar
   Ans: pambar

 • The place muziris was known in ancient Kerala history as
    Ans: harbour city
Comment your suggestions

Related Posts

Post a Comment