35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Question Answer

Clinical Audiometrician Medical Education | Kerala PSC Previous Questions.

Here we discuss about  Clinical Audiometrician Medical Education 05-02-2019   previous question.This help you to prepare for all degree level exam. Previous Question Paper is the best way to study…
Post a Comment

Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education Kerala PSC Previous Question

Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education Previous Question.This will help you to prepare for degree level exam and  Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical E…
Post a Comment

Degree Level question and answers for kerala public service commission

👉Junior Employment Officer(20-05-2017) Mixture _____ are  Called 'syn gas'. Identify the mixture.        Ans:CO &H2 The compound called blue vitriol is     Ans:Copper Su…
Post a Comment