35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Clinical Audiometrician Medical Education | Kerala PSC Previous Questions.

Post a Comment
Here we discuss about Clinical Audiometrician Medical Education 05-02-2019  previous question.This help you to prepare for all degree level exam. Previous Question Paper is the best way to study . This Question is selected from so many sources ,this will you help you to prepare upcoming exam.

If You Find any Mistakes Please Comment Below of This Post

1. Name the river that flows in between Vindhya- Satpura mountain ranges 

A) Krishna 
B) Godavari 
C) Narmada 
D) Tapti 

2. Lushai Hills can be seen in 

A) Assam 
B) Sikkim 
C) Manipur 
D) Mizoram 

3. Which Indian state has the second largest coastal line in the country ? 

A) Andhra Pradesh 
B) Kerala 
C) Maharashtra 
D) Tamil Nadu 

4. Name the largest salt lake of India. 

A) Chilika Lake 
B) Sambhar Lake 
C) Wular Lake 
D) Pushkar Lake 

5 Who was the author of the book ‘Planned Economy for India’ ? 

A) Amartya Sen 
B) Thomas Issac 
C) Jawaharlal Nehru 
D) M. Visveswarayya 

6. When was Kochi Mahajana Sabha founded ? 

A) 1899 
B) 1918 
C) 1919 
D) 1893 

7. Name the lengthiest dam of Kerala. 

A) Malampuzha dam 
B) Idukki dam 
C) Mullaperiyar dam 
D) Peechi dam 

8. Who was the founder of Araya Vamsodharani Sabha ? 

A) Ayyankkali 
B) Ayya Vaikundar 
C) Pandit Karuppan 
D) T.K. Madhavan 

9. Who was the author of the book ‘Brahmashri Sree Narayana Guru’ ? 

A) Kumaranasan
B) Vallathol Narayana Menon 
C) Dr. Palpu 
D) T. Bhaskaran 


10. Which Indian leader is popularly known as Deshbandhu 

A) Subash Chandra Bose 
B) Chittaranjan Das 
C) W.C. Banerjee 
D) Bipin Chandra Pal 

11. The Muslim League observed Direct Action Day on 

A) August 16, 1946 
B) December 20, 1946 
C) June 25, 1946 
D) May 18, 1946 

12. Name the revolutionary leader involved in the assassination of British Officer W.C. Rand. 

A) Lala Hardayal 
B) Bhagat Singh 
C) Damodar Hari Chapekar
D) Pulin Das 

13. Who was the leader of Bardoli Satyagraha ? 

A) Annie Besant 
B) M.A. Ansari
C) Lalalajpat Rai 
D) Sardar Vallabhai Patel 

14. Which Five Year Plan was terminated one year before its completion ? 

A) Second Five Year Plan 
B) Fifth Five Year Plan 
C) Fourth Five Year Plan 
D) First Five Year Plan 

15. Name the player who won the Golden Ball Award in 2018 FIFA World Cup. 

A) Gareth Bale 
B) Serigo Ramos 
C) Luka Modric 
D) Cristiano Ronaldo 

16. Who won the Nobel Peace Prize of 2018 ? 

A) Nadia Murad 
B) Jan Egeland 
C) Angela Merkel 
D) James P. Allison 

17. The Gangrel Dam is built across the river. 

A) Yamuna 
B) Vaiga 
C) Mahanadi 
D) Sutlej 

18. Name the social reformer who founded an educational institution named ‘Thattvaprakashika’. 

A) Sree Narayana Guru 
B) Vaghbatananda 
C) Ayyankali 
D) Pandit Karuppan 

19. Twenty first Commonwealth Games took place in the city of

A) Washington 
B) Moscow
C) Gold Coast 
D) Beijing 

 20. From the following find out the product that has been
selected as a geographical indicator. 

A) Calicut Halwa 
B) Aranmula Kannadi
C) Ramasserry Iddli 
D) Palakkadan Silk 


Answers 

  1(C)        2(D)     3(A)     4(A)      5(D) 
  6(B)        7(A)     8(C)     9(D)    10(B) 
11(A)      12(C)   13(D)   14(B)    15(C) 
16(A)      17(C)   18(B)    19(C)    20(B) 

Related Posts

Post a Comment