35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education Kerala PSC Previous Question

Post a Comment
Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education Previous Question.This will help you to prepare for degree level exam and Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education  this question are collected from various sources and this question is from Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education held on 30-01-2019 

if you find any wrong answer please comment below of this post

1. The famous hill-station ‘Kodaikanal’ lies in 

A) Nilgiri hills
B) Palani hills 
C) Javadi hills 
D) Cardamom hills 

2. The year which Indian Postal department published stamp of Chattambi Swamikal 

A) 30 April 2014 
B) 30 May 2014 
C) 30 March 2014 
D) 30 June 2014 

3. Advaitha Ashramam at Aluva was established in the year 

A) 1911 
B) 1912 
C) 1914 
D) 1913 

4. Who is the first Indian cricketer to hit 300 sixes in T20 matches across all tournaments? 

A) Rohit Sharma 
B) Virat Kholi 
C) MS Dhoni 
D) Suresh Raina 

5. The 14 major Indian banks were nationalised during which five-year plan? 

A) first 
B) fourth 
C) second 
D) third 

6. Asia’s largest arch dam ‘Idukki’ is located in which district of Kerala? 

A) Kollam 
B) Kottayam 
C) Idukki 
D) Muvattupuzha 

7. Which river is also known as Thalayar? 

A) Pambar 
B) Kallar 
C) Varattar 
D) Vakayar 

8. Who was appointed as the Sub Collector of Thalassery to suppress the revolt of Pazhassi Raja?

A) Munro 
B) Robert Clive 
C) Curzon 
D) T.H Baber 

9. Which district of Kerala shares its border both with Karnataka and Tamilnadu? 

A) Wayanad 
B) Kasargod 
C) Palghat 
D) Kannur 

10. Who fought against the social evils ‘Ettu and Mattu’? 

A) Vagbhatananda 
B) Swami Sivayogi 
C) Poikayil Yohanan 
D) Pandit Karuppan 

11. World Water day is observed in 

A) 26th March 
B) 22nd March 
C) 25th March 
D) 21st March 

12. Which was the birth place of Sahodaran Ayyappan? 

A) Varkala (Trivandrum) 
B) Aluva (Ernakulam) 
C) Cherai (Ernakulam) 
D) Kovalam (Trivandrum) 

13. The Nipah virus outbreak is detected in which state of India? 

A) Karnataka 
B) Kerala 
C) Goa 
D) Delhi 

14. The National Digital Library of India is developed by which IIT 

A) Ghuwati 
B) Delhi 
C) Kharagpur 
D) Mumbai 

15. Which among the following revolutionaries was not hanged on the charge of Kakori case? 

A) Ashfaquallah 
B) Ramprasad Bismil 
C) Bhagat Singh 
D) Manmatu Gupta 


16. Who is the ex-officio Chairman of Planning Commission? 

A) The President 
B) The Speaker of Lok Sabha 
C) The Speaker of Raj Sabha
D) The Prime Minister


17. Where was the Azad Hind Fauj constituted? 

A) India 
B) Japan 
C) Singapore 
D) Britain 

18. Who raised the slogan If we work, we should be got paid’? 

A) Kumara Guru 
B) Ayyankali 
C) Chattampi Swamikal 
D) Vaikunda Swamikal 

19. Who wins the best actress award in the 65th national films award 2018? 

A) Parvathy 
B) Kalpana 
C) Surabhi 
D) Sridevi 

20. During which period ‘Mahatma’ Titled given before the name of Gandhi? 

A) During Swadeshi Movement 
B) During Champaran Satyagraha 
C) During Implementation of Rowlatt Act in India 
D) During Surat Session of 1907


 Answers

1(B)      2(A)      3(D)        4(A)        5(B) 
6(C)      7(A)      8(D)        9(A)      10(A) 
11(B)    12(C)    13(B)      14(C)     15(C) 
16(D)    17(C)   18(D)      19(D)     20(B) 

Related Posts

Post a Comment