35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Information Technology - Important Questions and Answers [ Part - 1]

Post a Comment
Information Technology - Important Questions and Answers.This questions are selected from previous question paper dor various competitive exams


1. The ____ is the box that houses the most important parts of a computer system? System unit 

2. The main system board of a computer is called: Motherboard 

3. The social network system founded by Mark Zuckenberg: Facebook 

4. URL stands for: Uniform Resource Locator


5. A collection of programs that controls how your computer system runs and processes information is called: Operating system 

6. ____ is processed by the computer into information: data 

7. A ‘Menu’ contains a list of: commands 

8. Most websites have a main page, the _____, which acts as a doorway to the rest of the website pages: Home page 

9. Unsolicited commercial email is commonly known as: Spam 

10.A computer program consists of: Algorithms written in computer’s language 


11. Hard disk is logically organised as: Cylinders& Sectors 

12.A special storage register associated with the Arithmetic Logic Unit is: Accumulator 

13.A device that connects to a network witout the use of a cable is said to be: Wireless 

14.A network where the computers are within 100 to 300 metres is: LAN 

15.A set of instructions telling the computer what to do is called: Program 

16.Another word that means to quit the program: Exit 

17.Class members are ____ by default: private 

18.File name with the extension .VXD represents: Device drivers

19.How are data organised in a spreadsheet? Rows and columns 

20.Main memory of a computer is: Sequential device&  Random device 

21.Space missions would most likely be controlled and monitored by what type of system? Super computer 

22.The blinking symbol on the computer screen is called: Cursor 

23.The diagram which represents the order of functions in a program is called a: Flow chart 

24.The instruction code in a machine language or assembler which specifies the basic operations of the CPU is: OP code 

25.Where is data saved permanently? StorageRelated Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment