35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Odisha - Kerala Psc Topic Exam Questions and Answers1.ഒറീസയുടെ പേര് ഒഡീഷ എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷം?

2.ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ പദവി ലഭിക്കുന്ന ആറാമത്തെ  ഭാഷ?

3.ഒഡീഷയിലെ ഇരട്ട നഗരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

4.ഒഡീഷയിലെ പ്രധാന ആദിവാസി വിഭാഗം?

5.ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

6.കത്തീഡ്രൽ  സിറ്റി’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

7.ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് ‘കട്ടക്’ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

8.ഒഡീഷയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ?

9. കാർത്തവ്യബോധിനി സമിതി എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ ?

10. ഒഡീഷയിലെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ?

11. ഒഡീഷയുടെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം? 

12.പ്രശസ്തമായ കലിംഗയുദ്ധം നടന്ന സംസ്ഥാനം? 

13.ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

14.മഹാനദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ അണക്കെട്ട്?

15.ഒഡിഷയിലെ പ്രധാന സ്വർണ്ണഖനി ?

16.ഇന്ത്യയിൽ വെള്ള കടുവകൾ കാണപ്പെടുന്നത്?

17.ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പുജല തടാകം?

18.ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച മഠം ?

19.കറുത്ത പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒഡീഷയിലെ ക്ഷേത്രം?

20. ’ചലിക്കുന്ന ശില്പം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്ത രൂപം?Related Posts