35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Information Technology - Important Questions and Answers [ Part - 2]

Post a Comment

Information Technology - Important Questions and Answers

Information Technology - Important Questions and Answers For Kerala PSC exam. This will help you  to get rank
Information Technology - Important Questions and Answers For Kerala PSC exam. This will help you  to get rank26.Where was India’s first computer installed? Indian Statistical Institute, Calcutta 

27.Which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly? Booting 

28.A flow chart has one to one correspondence with: Algorithm 

29.Reusable optical storage will typically have the acronym: RW 

30._____ is the process of dividing the disk into tracks and sectors : Formatting 

31.A central computer that holds collections of data and programs for many PCs, work stations, and other computers is: Server 

32.What is the process of copying software programs from secondary storage media to the hard disk is called: Installation 

33.A ___ is the term used when  a search engine returns a web page that matches the search engine: link 

34.Computers use the ____ number system to store data and perform calculations: binary 

35.A DVD is an example of: Optical disk 

36.The portion of a disk that contains no stored data, but may contain latent data is called: RAM Slack 

37.The name of the location of a particular piece of data is its____: Address 

38.A beam of light used to record and retrieve data on optical disks is known as: Laser light 

39.A temporary storage area used to hold information that is being transferred from one program to another: Clip board 40.Address of the first cell in the work sheet is: A1 

41.Data items grouped together for the storage purpose are called a: Record 

42.Graphics are inserted in: Frame 

43.Nibble contains: 4 bits 

44.RTF stands for: Rich Text Format 

45.Spoken messages may be stored and forwarded by: Voice mail system 

46.The basic unit of a work sheet into which you enter data in Excel is called a: Cell 

47.The most common type of storage devices are: Magnetic 

48.A prescribed set of well defined rules or processes for the solution of a problem in a series of steps is called: Algorithm 

49.The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called: Downloading 

50.What command do you use to remove files from a disk? Delete files
Related Posts

Post a Comment