കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Kannur Destrict Important Questions

Post a Comment

 സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1957 ജനുവരി 1

 ജനസാന്ദ്രത 852 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ

 കടൽത്തീരം 82 കിലോമീറ്റർ

 കോർപ്പറേഷൻ 1

 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ 9

 താലൂക്കുകൾ 4

 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 11

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ 71

 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ 11

 ലോക്സഭാ മണ്ഡലം 1 (  കണ്ണൂർ )


 ക്ഷമിക്കണം മുഴുവൻ ഡാറ്റകളും ചേർക്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദിക്കുന്നു. 🙏🙏🙏

 നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. 

Related Posts

Post a Comment

ad