35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

പല്ലുകൾ

Post a Comment

1.പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്
Ans. 7 മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ

2.സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം 
Ans. 32

3.പല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം
Ans. ഡെൻറ്റൈൻ

4.ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല്ലുകൾ ഉള്ള ജീവി
Ans. ഒപ്പോസം

5.ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പദാർത്ഥം
Ans. ഇനാമൽ

6.സസ്യഭോജികളിൽ ഇല്ലാത്ത പല്ല്
Ans. കോമ്പല്ല്

7.ജനിച്ച ശേഷം ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകൾ
Ans. പാൽപ്പല്ലുകൾ

8.പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം
Ans. 20

9. ഡെൻറ്റൈനെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന പദാർത്ഥം
Ans. ഇനാമൽ

10.ഇനാമലിനെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ആവശ്യമായ മൂലകം
Ans.ഫ്ലൂറിൻ

11.പാൽ പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പകരം മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകൾ
Ans. സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ

12.പല്ലില്ലാത്ത സസ്തനികൾ
Ans. നീലത്തിമിംഗലം, പൻഗോലിൻ

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment