35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

കേരള നവോത്ഥാനം | Kerala Renaissance | Kerala Navodhanam Quick Revision | Kerala Navodhanam Mock Test

Post a Comment

Download PDF*വൈകുണ്‌ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് - നിഴൽ താങ്കൽ 


*സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് - വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ വര്ഷം - 1836 


*സമപന്തിഭോജനം നടത്തി അയിത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ 


*അയ്യാവഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത് - വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 


*മുടി ചൂടും പെരുമാൾ എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് - വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 


*ദക്ഷിണേധ്യയിലെ ആദ്യ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ  നടത്തിയത് - വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 


*പന്തിഭോജനം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് - തൈക്കാട് അയ്യ 


*ശിവരാജയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ - തൈക്കാട് അയ്യ 


*ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ - തൈക്കാട് അയ്യ 


*ഹഠയോഗോപാഥേഷ്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - തൈക്കാട് അയ്യ 


*അയ്യാവിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ജനങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത് - സൂപ്രണ്ട് അയ്യ 


*തൈക്കാട് അയ്യ മിഷൻ രൂപം കൊണ്ട വര്ഷം  - 1984


*തൈക്കാട്അയ്യയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അയ്യാസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച വര്ഷം –- 1943 തിരുവന്തപുരം 


*തൈക്കാട് അയ്യ സമാധിയായി വര്ഷം -1909 ജൂലൈ 20


*ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് 1853 ഓഗസ്റ്റ് 25


*ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു - തൈക്കാട് അയ്യ 


*ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് - അയ്യപ്പൻ 


*ബാല്യകാല നാമം - കുഞ്ഞൻപിള്ള 


*ഷണ്മുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് - ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 


*കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ടത് - ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 


*ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം - വടിവീശ്വരം


*ക്രിസ്തുമത നിരൂപണം രചിച്ചത് - ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 


*ചട്ടമ്പി സ്വാമിയേ ആദരിച്ഛ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച കൃതി - നവമഞ്ജരി  


*ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് - പന്മന ( കൊല്ലം )


*ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് - 2014 ഏപ്രിൽ 30


*ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 25 ജീവകരുണ്ണ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു 

*ജാതി ഒന്ന് , മതം ഒന്ന് , കുലം ഒന്ന് , ദൈവം ഒന്ന് , ലോകം ഒന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്  - വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment