35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Chemistry

Chemistry - Kerala PSC Previously Asked Questions

1: ഏറ്റവും വീര്യമുള്ള നിരോക്സീകാരി Ans. ലിഥിയം 2: മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം Ans. ലിഥിയം 3: ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം Ans. ടെക്നീഷ്യം . 4: ഇരുമ്പിനെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം Ans. റോട്ട…

Chemistry 2 - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

1.ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം? 2. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ലോഹം? 3. ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം? 4. ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ സംയുക്തങ്ങളാണ്? 5. അയിരിലെ മാലിന്…
Post a Comment

Chemistry 1 - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

1. ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത്? 2. ‘ആറ്റം' എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദേശിച്ചത്? 3. ആറ്റം മാതൃക ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്? 4. ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത്? 5. ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാ…
Post a Comment