35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Cristiano Ronaldo Scores 100th International Goal for Portugal | Nations League

Post a Comment

Cristiano Ronaldo Scores 100th International Goal for Portugal | Nations League.

Cristiano Ronaldo became simply the second player in history to succeed in one hundred international goals, once he scored against Sweden country within the Nations League on Tues night. Portugal star Cristiano Ronaldo has become just the second player to ever reach 100 international goals. Cristiano Ronaldo is only the second men's player to reach 100 goals for his country after Ali Daei, who scored 109 times for Iran.


Cristiano Ronaldo became simply the second player in history to succeed in one hundred international goals, once he scored against Sweden country within the Nations League on Tues night.
Portugal star Cristiano Ronaldo has become just the second player to ever reach 100 international goals. Cristiano Ronaldo is only the second men's player to reach 100 goals for his country after Ali Daei, who scored 109 times for Iran.
Ronaldo made this history moment after connecting on a gorgeous free kick just before half time to give Portugal a 1-0 lead. He doubled the lead and made it 101 for his career in the 72nd minute on another stunning strike. 


When Cristiano Ronaldo Scored 50th International Goal.

Cristiano Ronaldo scored his 50th international score on 26 June 2014.

Who is the First Player Achieving 100 International Goal

Name : Ali Daei

Nation : Iran

Confederation : Asian Football Confederation

International goals :109

Career Span : 1993 - 2006

Who is  the Second Player Achieving 100 International Goal


Name : Cristiano Ronaldo

Nation : Portugal

Confederation : UEFA

International goals :101

Career Span : 2003 --


Ronaldo 100th International Goals Video

Ronaldo made this history moment after connecting on a gorgeous free kick just before half time to give Portugal a 1-0 lead. He doubled the lead and made it 101 for his career in the 72nd minute on another stunning strike. Cristiano Ronaldo is only the second men's player to reach 100 goals for his country after Ali Daei, who scored 109 times for Iran.Related Posts

Post a Comment