35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ | Biology Important Question and Answers

Post a Comment
1. കണ്ണിലെ മധ്യ പാളി
Ans. കൊറോയിഡ്

2.കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി
Ans. റെറ്റിന
3.ശരീരത്തിലെ തുലനനില പരിപാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം
Ans. ചെവി

4.ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി
Ans. സ്റ്റേപ്പിസ്

5.ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം
Ans. ത്വക്ക്

6.മധുരത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദു മുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്
Ans. നാവിൻറെ മുൻഭാഗത്ത്

7.ചുറ്റിക ആകൃതിയിലുള്ള മധ്യകർണത്തിലെ അസ്ഥി
Ans. മാലിയസ്

8.കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിൻറെ ഏതു ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
Ans. കോർണിയ

9.നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം
Ans. റെഡ് ബീഫ് ടങ്

10. ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണ വസ്തു
Ans. മെലാനിൻ

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment