35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In April Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • ഏപ്രിൽ 1 - ലോക വിഡ്ഢിദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ബാലപുസ്തകദിനം ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക മൈൻ അവയർനസ്സ്‌ & മൈൻ വിരുദ്ധപ്രവൃത്തി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 5 - ലോക കപ്പലോട്ട ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 6 - ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 7 - ലോകാരോഗ്യദിനം
 • ഏപ്രിൽ 10 - ഹോമിയോപ്പതി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 12 - അന്തർദ്ദേശീയ വ്യോമയാന ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 13 - ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 14 - അംബേദ്കർ ദിനം (ദേശീയ ജല ദിനം)
 • ഏപ്രിൽ 15 - ലോക ഗ്രന്ഥശാലാധികാരി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 17 - ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 18 - ലോക പൈതൃകദിനം
 • ഏപ്രിൽ 21 - ലോക സോക്രട്ടീസ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 22 - ലോകഭൗമദിനം
 • ഏപ്രിൽ 23 - ലോക പുസ്തക ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ മാനവ ഏകതാദിനം
 • ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 25 - ലോക മലേറിയ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 26 - ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 29 - ലോക നൃത്തദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment