35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In May Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • മേയ് 1 - മേയ്‌ ദിനം
 • മേയ് 2 - ലോക ട്യൂണ ദിനം
 • മേയ് 3 -പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • മേയ് 3 - ലോക സൗരോർജ്ജദിനം
 • മേയ് 6 - ലോക ആസ്ത്മാ ദിനം
 • മേയ് 8 - ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം
 • മേയ് 10 - ലോക ദേശാടനപ്പക്ഷി ദിനം
 • മേയ് 11 - ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം
 • മേയ് 12 - ആതുര ശുശ്രൂഷാ ദിനം
 • മേയ് 13 - ദേശീയ ഐക്യദാർഡ്യദിനം
 • മേയ് 14 - മാതൃ ദിനം ( മേയ് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച )
 • മേയ് 15 -അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബദിനം
 • മേയ് 16 - സിക്കിംദിനം
 • മേയ് 17 - ലോകവിദൂര വാർത്താവിനിമയദിനം
 • മേയ് 21 - ഭീകരവാദവിരുദ്ധ ദിനം
 • മേയ് 22 - ജൈവ വൈവിധ്യദിനം
 • മേയ് 24 - കോമൺവെൽത്ത് ദിനം
 • മേയ് 27 - നെഹ്രുവിന്റെ ചരമ ദിനം
 • മേയ് 28 - അന്താരാഷ്ട്ര സ്ത്രീ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന ദിനം
 • മേയ് 29 - മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ദിനം
 • മെയ് 30- സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ (സി.ഐ.ടി.യു) സ്ഥാപക ദിനം
 • മേയ് 31 - ലോക പുകയില വിരുദ്ധദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment