35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In August Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 7 - ദേശീയ കൈത്തറി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 7 - സംസ്കൃത ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - സ്വദേശി ജനങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക ഗജ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 13 - ലോക അവയവ ദാന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 13 - ഇടംകൈയ്യൻമാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - അന്താരാഷ്ട്ര കൊതുക് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 22 - ലോക നാട്ടറിവ് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 25 - സംസ്ഥാന ജീവകാരുണ്യ ദിനം,ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - ദേശീയ കായിക ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - അന്താരാഷ്ട്ര ആണവ വിരുദ്ധ ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment