35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In September Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • സെപ്തംബർ 2 - ലോക നാളികേര ദിനം
 • സെപ്തംബർ 4 - അന്താരാഷ്ട്ര പിങ്ക് ഹിജാബ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 5 - ദേശീയ അധ്യാപകദിനം
 • സെപ്തംബർ 8 - ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 10 - ലോക ആത്മഹത്യാ വിരുദ്ധ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 14 - ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനം
 • സെപ്തംബർ 15 - അന്താരാഷ്ട്ര ജനാധിപത്യ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 15 - എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 16 - ഓസോൺ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 21 - അൾഷിമേഴ്സ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 21 - ലോക സമാധാന ദിനം
 • സെപ്തംബർ 22 - റോസ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 24 - അന്താരാഷ്ട്ര ബധിര ദിനം ( സെപ്തംബറിലെ അവസാന ഞായറാഴ്ച )
 • സെപ്തംബർ 25 - അന്ത്യോദയ ദിവസ്
 • സെപ്തംബർ 26 - ലോക ഗർഭ നിരോധന ദിനം
 • സെപ്തംബർ 27 - ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനം
 • സെപ്തംബർ 28 - ലോക പേവിഷ ബാധാ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 28 ലോക മാരിടൈം ദിനം
 • സെപ്തംബർ 29 - ലോക ഹൃദയ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 30 - അന്താരാഷ്ട്ര വിവർത്തന ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment