35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In February Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • ഫെബ്രുവരി 1 - തീരദേശ സംരക്ഷണ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 2 - ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 4 - ലോക അർബുദ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 7 - ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 11- സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷാ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 12 - ചാൾസ് ഡാർവ്വിൻ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 13 - ലോക റേഡിയോ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 13 - ലോക അപസ്മാര ദിനം ( ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച )
 • ഫെബ്രുവരി 14 - വാലന്റൈൻസ് ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 20 - ലോക സാമൂഹിക നീതി ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 20 - അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 21 - ലോക മാതൃഭാഷാദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 22 - ലോക ചിന്താദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 24 - ദേശീയ എക്സൈസ് ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 28 - ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment