ജീവകങ്ങൾ അപര്യാപ്‌തത രോഗങ്ങൾ | Biology Important Questions for Kerala PSC

These Questions will help every Kerala PSC Exam. Recently we got  Prelims Syllabus in that we can see this topic so study well for a better rank  ജീവകങ്ങൾ അപര്യാപ്‌തത  രോഗങ്ങൾ ജീവകം  A    - നിശാന്ധ…
Post a Comment

ജീവകങ്ങൾ | Biology Questions and Answers for Kerala PSC

ജീവകങ്ങൾ | ജീവശാസ്ത്രം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ  കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ  - A ,D ,E ,K  ജലത്തിൽ  ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങൾ  -  B,C പാലിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള ജീവകം - ജീവകം A  …
Post a Comment

Clinical Audiometrician Medical Education | Kerala PSC Previous Questions.

Here we discuss about  Clinical Audiometrician Medical Education 05-02-2019   previous question.This help you to prepare for all degree level exam. Previous Question Paper is the best way to study…
Post a Comment

Kerala PSC Preliminary Syllabus 10th Level Exam

Kerala PSC make a new decision to make preliminary exam before the main exam. All the job post for 10th level qualifications have this exam. Here we are discussing the syllabus for Ke…
Post a Comment

Cristiano Ronaldo Scores 100th International Goal for Portugal | Nations League

Cristiano Ronaldo Scores 100th International Goal for Portugal | Nations League. Cristiano Ronaldo became simply the second player in history to succeed in one hundred international goals , once…
Post a Comment

Daily Exam 3 | Kerala PSC Previous Question Based Exam

If You like this exam please share and support us.These Questions are collected from LDC 2011 Wayanad Previous Exam. Only included the GK part of that exam. Start The Quiz Time…
Post a Comment

Daily Exam 2 | Kerala PSC Previous Question Based Exam

Kerala PSC previous question based exam. These questions are taken from LDC - KANNUR 2011. In this exam we only included important GK questions. Total 20 questions are provided below. After this…
Post a Comment

Join WhatsApp Group

Get All Notifications First