35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Daily Exam

പത്രം | News Paper Important Kerala PSC Questions and Answer

1. വാല്മീകി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. ബിഹാർ 2. കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. അസം 3. ‘വന്ദേമാതരം’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍? Ans. മാഢം ബിക്കാജ…
Post a Comment

Previous Question Discussion Notes | Kerala PSC Previous Question

Watch video before reading notes  Watch Video   കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനം സൈലന…
Post a Comment

Kerala PSC Mock Test [1-10] | Free Model Exam For Kerala PSC

In this, we are including 10 model exams that will help you to study more. Most of the questions are selected from previous question paper. If this exam is helpful for you then kindly share to your f…
Post a Comment