35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Kerala PSC Mock Test [1-10] | Free Model Exam For Kerala PSC

Post a Comment

In this, we are including 10 model exams that will help you to study more. Most of the questions are selected from previous question paper. If this exam is helpful for you then kindly share to your friends.


Kerala PSC Model Exam Based on Previous Question

PSC MOCK EXAM 1
Date : 10/07/2021
PSC MODEL EXAM 2
Date : 11/07/2021
PSC MOCK EXAM 3
Date : 12/07/2021
PSC MODEL EXAM 4
Date : 13/07/2021
PSC MOCK EXAM 5
Date : 16/07/2021
PSC MODEL EXAM 6
Date : 17/07/2021
PSC MOCK EXAM 7
Date : 18/07/2021
PSC MODEL EXAM 8
Date : 19/07/2021
PSC MOCK EXAM 9
Date : 20/07/2021
PSC MODEL EXAM 10
Date : 22/07/2021

Related Posts

Post a Comment