35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Districts

കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Kannur Destrict Important Questions

സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1957 ജനുവരി 1  ജനസാന്ദ്രത 852 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ  കടൽത്തീരം 82 കിലോമീറ്റർ  കോർപ്പറേഷൻ 1  മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ 9  താലൂക്കുകൾ 4  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 11  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ 71  നി…
Post a Comment

കാസർഗോഡ് ജില്ല പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Kasargod District Important Question Answer

കാസർഗോഡ്  ജില്ല | Kasargod District 1. സ്ഥാപിതമായ വർഷം - 1984 മെയ് 24 2. ജനസാന്ദ്രത 654 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ 3. കടൽത്തീരം 70 കിലോമീറ്റർ 4. മുനിസിപ്പാലിറ്റി 3 5. താലൂക്കുകൾ 4 6. ബ…
Post a Comment

വയനാട് ജില്ലാ പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Wayanad District Important Questions

വയനാട് ജില്ലാ പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Wayanad District Important Questions   1. സ്ഥാപിതമായ വർഷം - 1980 നവംബർ 1 2. ജനസാന്ദ്രത 383 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ 3. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ 3 4. താലൂക്കുക…
Post a Comment

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Kozhikode District Important Questions

1. സ്ഥാപിതമായ വർഷം - 1957 ജനവരി 1 2. ജനസാന്ദ്രത -1318 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ 3. കടൽ തീരം- 71 കിലോമീറ്റർ 4. കോർപ്പറേഷൻ- 1 5. മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 7, 6. താലൂക്ക്- 4 7. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ…
Post a Comment

പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Palakkad District Important Questions

1. സ്ഥാപിതമായ വർഷം – 1957 ജനവരി 1 2. ജനസാന്ദ്രത – 627 ച. കീ. മീ  3. മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 7 4. താലൂക്ക് – 6 5. ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ -  13 6. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് –  88 7. നിയമസഭാ മണ്ഡലം …
Post a Comment

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Thrissur District Important Questions

1. സ്ഥാപിതമായ വർഷം - 1949 ജൂലൈ 1 2. ജനസാന്ദ്രത - 1026 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ 3. കോർപ്പറേഷൻ - തൃശ്ശൂർ 4. മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 7 5. താലൂക്ക് - 6 6. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 16 7. ഗ്രാമപ…
Post a Comment

എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Ernakulam District Important Questions

1. സ്ഥാപിതമായ വർഷം - 1958 ഏപ്രിൽ 1 2. ജനസാന്ദ്രത - 1069 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ 3. കടൽത്തീരം - 46 കിലോമീറ്റർ 4. കോർപ്പറേഷൻ - 1 കൊച്ചി 5. മുനിസിപ്പാലിറ്റ - 13 6. താലൂക്ക് - 7 7. ബ്ലോ…
Post a Comment