35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Topic in English

Cristiano Ronaldo Scores 100th International Goal for Portugal | Nations League

Cristiano Ronaldo Scores 100th International Goal for Portugal | Nations League. Cristiano Ronaldo became simply the second player in history to succeed in one hundred international goals , once…
Post a Comment

Kerala Board SSLC 10th Result 2020 Declared : Check at keralaresults.nic.in | results.kite.kerala.gov.in

Students are required to check online website  to get their Kerala SSLC 10th result 2020 . Kerala Board has published the Kerala Class 10 result 2020 Online . All latest news  about Kerala SSLC resul…
Post a Comment

Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education Kerala PSC Previous Question

Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical Education Previous Question.This will help you to prepare for degree level exam and  Assistant to the Pharmacognosy Officer Ayurveda Medical E…
Post a Comment

Degree Level question and answers for kerala public service commission

👉Junior Employment Officer(20-05-2017) Mixture _____ are  Called 'syn gas'. Identify the mixture.        Ans:CO &H2 The compound called blue vitriol is     Ans:Copper Su…
Post a Comment