35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Degree level questions

Kerala PSC Important Questions Based On Previous Exam -5

Kerala psc daily questions are selected from previous question paper 1. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം a : 2013 ജൂലൈ 1 …
Post a Comment

Assistant Research Officer-Chemistry Ayurveda Medical Education Kerala Psc Previous Question

Kerala PSC Assistant Research Officer-Chemistry Ayurveda Medical Education Previous Question Held on  23-01-2019 . This will help you to prepare for Kerala PSC degree level exam . 1. The Socio-relig…
Post a Comment

Indian Polity - Previous Question For Degree Level Exam [ Part - 2]

Indian Polity previous questions for competitive exams. Most of this are selected from various question paper.  26.The budget session of Lok Sabha begins in the month of: February  27.The maximum ag…
Post a Comment

Indian Polity- Previous Question For Degree Level Exam [ Part-1 ]

Here you will get most repeated questions in competitive exam. This will help you prepare and achieve rank any exam so study following questions. If it has any mistake comment it in bottom of …
Post a Comment