ദേശീയോദ്യാനം | National Park important Question And Answers

1. കാസിരംഗ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. ആസ്സാം 2. വേടൻ തങ്ങല്‍ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. തമിഴ് നാട് 3. സലിം അലി പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന …
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 35

12000 രൂപയ്ക്ക് 12% സാധാരണ പലിശ നിരക്കില്‍ 3 വര്‍ഷത്തെ പലിശയെത്ര? 1,440 4,320 3,240 3,600 1/50 ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷി…
Post a Comment

കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം | Tiger Reserve in India GK Questions

1. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കമാന അണക്കെട്? Ans. ഇടുക്കി 2. സിംലിപ്പാൽ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. ഒറീസ്സ 3. ബുക്സ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? …
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 34

മലബാറിൽ കൊല്ലം അറിയപ്പെടുന്നത്? തെൻ വഞ്ചി കുരകേനി പന്തലായനി No Option Given 1/50 ശുദ്ധ രക്തം വഹിക്കുന്നത് ധമനി പൾമണറി ധമനി സ…
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 33

പുനലൂർ തൂക്കുപാലം നിർമിച്ചതെന്ന് 1875 1787 1876 1877 1/50 ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസ്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് അഹമ്മദ…
Post a Comment

Important Days In December Kerala PSC Notes

ഡിസംബർ 1 - ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം ഡിസംബർ 2 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ 2 - അടിമത്ത നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം ഡിസംബർ 2 - മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനം ഡിസംബർ 3 - ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം ഡിസംബർ 3 -ലോക വികലാംഗദിനം ഡ…
Post a Comment

ad