35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Kerala PSC Model Exam

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 40

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൊതു പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് ഇളവ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതി? 82 83 89 90 1/50 6. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പ…
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 39

ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ " എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ? ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ രാജശേഖര വർമ്മൻ നെടുംചേരലാതൻ ഉതിയൻ ചേരലാതൻ 1/50 ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം ?…
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 38

പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം 2013 ജൂലൈ 1 2012 ജൂലൈ 1 2011 ജൂലൈ 1 No Option Given 1/50 വേമ്പനാട് കായൽ നിലകൊള്ളുന്ന ജില…
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 37

തെറ്റായ ജോഡി കൊല്ലം സാപിർ ഈസോ ബാലരാമപുരം ഉമ്മിണിത്തമ്പി വർക്കല ശക്തൻതമ്പുരാൻ കോട്ടയം, രാമറാവു 1/50 2019 ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത്…
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 36

ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ഊഷ്മാവിൽ വർദ്ധനവില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന താപം? ലീനതാപം അതിദ്രവത്വം No Option Given No Option Given 1/50 …
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 35

12000 രൂപയ്ക്ക് 12% സാധാരണ പലിശ നിരക്കില്‍ 3 വര്‍ഷത്തെ പലിശയെത്ര? 1,440 4,320 3,240 3,600 1/50 ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷി…
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 34

മലബാറിൽ കൊല്ലം അറിയപ്പെടുന്നത്? തെൻ വഞ്ചി കുരകേനി പന്തലായനി No Option Given 1/50 ശുദ്ധ രക്തം വഹിക്കുന്നത് ധമനി പൾമണറി ധമനി സ…
Post a Comment